Sveriges finansiella tillsynsmyndighet Finansinspektionen har bötfällt onlinebetalningstjänsten Trustly med 130 miljoner kronor (10,2 miljoner pund/ 12,2 miljoner euro/ 14,0 miljoner dollar) för att ha underlåtit att följa landets regler mot penningtvätt.

En utredning som leddes av Finansinspektionen visade att Trustly inte hade följt myndighetens föreskrifter eller Sveriges lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (lagen om bekämpning av penningtvätt).

Brister identifierades inom områdena riskbedömning, rutiner och riktlinjer, kundkännedom samt övervakning och rapportering.

Utredningen visade att Trustly hade underlåtit att inkludera en ”stor del” av sina kunder i åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innebar en överträdelse av lagen mot penningtvätt.

Trustly hade inte genomfört någon riskbedömning av dessa kunder, sade kommissionen, och betalningsförmedlaren hade inte heller beaktat dem i förhållande till sina förfaranden och riktlinjer. Dessa kunder har inte heller övervakats i allmänhet.

Trustly konstaterades också ha brutit mot Finansinspektionens egna bestämmelser om bekämpning av penningtvätt när det gällde transaktionsövervakning, medan många av de ovan nämnda bristerna i lagen om bekämpning av penningtvätt också klassades som brott mot Finansinspektionens regler.

Finansinspektionen beskrev Trustly som verksamt i en ”bransch som är förknippad med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”, där företaget agerade i en position ”som nästan kan beskrivas som ett nav” mellan banker och speloperatörer.

Finansinspektionen beslutade att överträdelserna av penningtvättslagen och myndighetens egna föreskrifter behövde behandlas separat.

Den ansåg att överträdelserna av lagen mot penningtvätt inte var lika allvarliga som överträdelserna av myndighetens egna föreskrifter om penningtvätt, och att det räcker med en varning för dessa.

För överträdelsen av sina egna regler fick den däremot ett bötesbelopp på 130 miljoner kronor, tillsammans med en varning.

”Trustlys roll i betalningskedjan mellan spelbranschen och ett stort antal banker gör det möjligt för företaget att se flöden som andra marknadsaktörer inte har tillgång till”, säger Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen.

”Ett företag som har valt snabbt och enkelt som affärsidé inom spelbranschen måste vara mycket noggrann i sitt arbete för att förhindra penningtvätt. Vi har i vår utredning konstaterat att så inte har varit fallet.”

Böterna kommer dagar efter att Trustly meddelade att man skulle säga upp 120 anställda som en del av omstruktureringen. Företaget angav inte närmare hur många av dessa uppsägningar som skulle påverka dess speldivision.

De flesta av de berörda anställda är dock baserade dess Stockholmskontor. En talesperson sade till iGB att Trustly ”minskade strukturell komplexitet” i sin omorientering av geografisk räckvidd och produktutbud.

 

Du kanske också gillar: